ក្រុមហ៊ុន Sony បានវិនិយោគចំនួន 1ពាន់លានដុល្លារដល់ Epic Game ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍Metaverse

ក្រុមហ៊ុន Epic Game ដែលជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតម៉ាស៊ីនផលិត Game លំដាប់ AAA រួមទាំងជាអ្នកផលិតGame Fortnite បានប្រកាសអោយដឹងថាខ្លួនបានទទួលប្រាក់វិនិយោគ 1 ពាន់លានដុល្លារពី ក្រុមហ៊ុន Sony និង 1 ពាន់លានដុល្លារទៀតពីក្រុមហ៊ុន Kirkbi (Kirkbi ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់

Read more