គម្រោងស្រោចស្រង់ដល់អ្នកវិនិយោគជាមួយ Platform Terra របស់ Do Kwon

បញ្ជាក់: នេះគ្រាន់តែជាការស្នើ របស់ Do Kwon ប៉ុន្នោះសម្រាប់ការអនុវត្តគឺមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ។ ដូចដែលអ្នកបានដឹងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺ Terra ដែលជាម្ចាស់ LUNA និង​ USTបានទទួលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីការធ្លាក់ថ្លៃរបស់ កាក់ខ្លួន (អានបន្ថែមទីនេះ)។ បញ្ជាក់: ការស្រោចស្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាធ្វើអោយតម្លៃ UST និង LUNA ឡើងថ្លៃមកដូចដើមទេ។

Read more