ពត៏មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 31 ខែ​ មករា ឆ្នាំ 2023

ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេស ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ បានចាប់ដៃគូរជាមួយគម្រោង Blockchain Ripple (XRP) ដើម្បីអភិវឌ្ឃន៏កាក់ Stable Coin សម្រាប់ប្រទេសខ្លួន ឬ CBDC។ ប្រទេស ម៉ុងតេណេហ្គ្រោ ពុំមានរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសខ្លួននោះទេគឺប្រទេសនេះប្រើលុយEuro តាំងពីឆ្នាំ 2002 មកម៉្លេះ។ដូច្នេះនាយករដ្ឌមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះក៏មានបំណងបង្កើតរូបិយប័ណ្ណឌីជីធល CBDC មុនគេបង្អស់របស់ខ្លួនដោយបានTweet

Read more