ក្រុមហ៊ុន Microsoft, Goldman Sachs និង ក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃផ្សេងទៀតបាន

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះ Digital Asset ត្រៀមនឹងចាប់ផ្តើមបង្កើត Blockchain network របស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាត្តិអោយមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធបែបវិមជ្ឈការអោយក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតបានប្រើ។ Network ដែលក្រុមហ៊ុន Digital Asset ត្រៀមនឹងបង្កើតមានឈ្មោះថា Canton Network ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា BNP Paribas, Deloitte, Cboe Global

Read more