វេបទិញ លក់គ្រ៊ីបតូ Deribit ត្រូវបានគេលួចកាក់គិតជាលុយអស់ 28 លានដុល្លារ

កាលពីថ្ងៃទី 2 ខែ វិច្ខិកា វេបសាយទិញនិងលក់គ្រ៊ីបតូឈ្មោះ Deribit បានត្រូវបានគេហ៊ែកយកកាក់គិតជាលុយអស់ប្រហែល 28 លានដុល្លារ។ ក្រោយពេលត្រូវបានគេហ៊ែកវេបនេះក៏បានធ្វើការផ្អាកការដក់កាក់គ្រ៊ីបតូរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ Deribit គឺវេបសាយទិញលក់គ្រ៊ីបតូបែប Future និង Option ដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងPanama។ ក្រុមហ៊ុននេះបានអោយដឹងថាលុយដែលបានលួចទាំងនោះនឹងត្រូវបានយកលុយតម្កល់របស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនទៅសងអ្នកវិនិយោគវិញដោយបានបញ្ជាក់ទៀតថាលុយឬ កាក់ 99%របស់អ្នកវិនិយោគក្នុងវេបខ្លួន ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុង

Read more