ចោរដែលបានលួចកាក់ Curve ចាប់ផ្តើមវេរកាក់សងវិញហើយ

ចោរដែលបានវាយប្រហារគម្រោង Curve កាលពីថ្ងៃ30 កក្កដា ហើយយកកាក់ទៅបាន 61 លានដុល្លារបានវេរកាក់អោយម្ចាស់គម្រោងវិញខ្លះៗហើយដោយបានវេរអោយចំនួន 4,820.55 Alchemix ETH (alETH)ឬ 8,889,118 លានដុល្លារទៅអោយ Alchemix Finance និង 1ETH ទៅអោយ Curve Finance។

Read more