សេដ្ធីពាន់លានដុល្លារខាតលុយអស់ជាង 112 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2022

យោងតាមទិន្នន័យរាយការណ៏ដោយ Forbes Real Time Billionaire data បានអោយដឹងថាលោក CZ ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជួញដូរកាក់គ្រ៊ីបតូ Binance បានខាតលុយច្រើនជាងលុយដែលលោក Mark Zuckerberg និង Bill Gates បូកបញ្ចូលគ្នាទៅទៀត។ មហាសេដ្ធីគ្រ៊ីបតូបានខាតលុយអស់ជាង 112 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះយោងទៅតាមទិន្នន័យពី

Read more