ធនាគារនៃការវិនិយោគ Citigroup ចាប់ផ្តល់សេវាកាក់ឌីជីថលសម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

Citigroup គឺជាធនាគារវិនិយោគដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងតែគ្រប់គ្រងចំនួន 1.72 ពាន់ពាន់លានដុល្លារបានដាក់អោយប្រើសេវាកម្មកាក់ឌីជីថលដែលប្រើប្រាស់ Blockchain ផ្ទាល់ខ្លូនជូនស្ដាប័នវិនិយោគ។ជាមួយនឹងសេវាកម្មនេះស្ថាប័នវិនិយោគអាចវេរលុយចេញនិងចូលឆ្លងប្រទេសបានយ៉ាងរហ័សហើយសេវាកម្មនេះនឹងបើកអោយប្រើ 24/7។ Citigroup បានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Maersk ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងទៅលើសេវាកម្មទូទាត់ប្រាកដោយពីដើមមកក្នុងឧស្សាហកម្មគឺមានជួបបញ្ងាច្រើនទាក់ទងនឹងការទូទាត់ប្រាក់។ហើយការសាកល្បងនេះក៏បានទទួលជោគជ័យផងដែររួចមកហើយ។ ក្រោយការធ្វើសវនកម្មទៅលើ Binance US និយតករបានអោយដឹងខ្លួនជួបរឿងពិបាកក្នុងការធានាថា Binance US ពិតជាមានលុយរបស់អ្នកវិនិយោគគ្រប់ចំនួន។ហើយនៅថ្ងៃនេះ SEC បានស្នើរតុលាការច្រានចោលសំណើររបស់

Read more