ថ្ងៃនេះ Bitcoin ជួបបញ្ហា Chainsplit

មុនទៅស្គាល់ថាតើអ្វីជាបញ្ហា Chainsplit ដែល Bitcoin បានជួបថ្ងៃនេះយើងមកដឹងពីការធ្វើការរបស់ Bitcoin ជាមុនសិន។ Bitcoin ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain ដើម្បីទូទាត់សាច់ប្រាក់។ Block នីមួយៗគឺមានផ្ទុកទិន្នន័យវេរកាក់ដែលធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់ដឹងថាតើWallet នីមួយៗមានកាក់ប៉ុន្មានហើយវាជាបេះដូងសំខាន់ដើម្បីការពារកុំអោយមាន Double spend(លុយចាយម្តងហើយៗតែអាចយកមកចាយវិញម្តងទៀត)។ Block នីមួយៗត្រូវបានបង្កើតដោយMiner (អ្នកជីកកាក់)។នៅថ្ងៃនេះ Bitcoin

Read more