កាក់ Cake បានធ្លាក់ថ្លៃដល់ទៅ 24% បន្ទាប់ពី

Cake គឺជាកាក់ Governance របស់គម្រោង ​DEXឈ្មោះ PancakeSwap នៅក្នុង Binance Smart Chain។Cake ត្រូវបានបង្កើតដើម្បីចែកជារង្វាន់ដល់អ្នកដែលបានដាក់លុយចូលក្នុងគម្រោងនេះ (Staker, Liquidity Provider) និង ប្រើដើម្បីបោះឆ្នោតនៅពេលគម្រោងនេះចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅលើរឿងណាមួយ។ មួយសប្តាហ៏កន្លងមកនេះតម្លៃកាក់ Cake បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅជាង 24%

Read more