ទីបំផុត Ronin Bridge បានបើកអោយប្រើប្រាស់ជាធម្មតាវិញក្រោយពីត្រូវបានគេហ៊ែក។

Ronin Network(កាក់ RON) ជាគម្រោងSide chain របស់ Ethereum Blockchain ដែលជាគម្រោងបង្កើតមកដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃGas fee ក្នុងEthereumហើយសម្រាប់Gamefi ឧទាហរណ៏ Axie Infinity ដែលជាគម្រោងហ្គេម Gamefi ប្រើRonin។ កាលពីខែមីនាកន្លងទៅ Ronin Network

Read more