តើគម្រោង Blast គឺជាគម្រោង Ponzi មែនទេ?

ថ្មីៗនេះមានគម្រោងBlockchainមួយដែលអ្នកវិនិយោគលើ Ethereum Layer2 កំពុងចាប់អារម្មណ៏នោះគឺ Blast។គម្រោងនេះបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអោយដាក់ Lock កាក់ Eth របស់ពួកគេបានដល់ទៅ 621,156,127 ដុល្លារត្រឹមតែរយ:ពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៏ផង។អ្នកវិនិយោគដាក់កាក់របស់ពួកគេ Lock ព្រោះដោយសារតែរំពឹងថានឹងទទួលបាន airdrop នៅពេលវាបើកអោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ។ថ្ងៃនេះយើងមកដឹងពីចំនុចសំខាន់ខ្លះអំពីគម្រោងនេះ។ គម្រោង Blast ដឹកនាំដោយបុគ្គលមួយរូបឈ្មោះថា Pacman រូបលោកក៏ជាអ្នកចូលរួមបង្កើត

Read more