ធនាគារ Raiffeisenlandesank ផ្តល់សេវាវិនិយោគលើគ្រ៊ីបតូ

ធនាគាររបស់ប្រទេស អូទ្រីសឈ្នោះ Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) ដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 1900 កំពុងតែត្រៀមដាក់អោយប្រើនូវសេវាកម្មវិនិយោគលើកាក់គ្រ៊ីបតូដោយបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រ៊ីបតូមួយក្នុងតំបន់ឈ្មោះ Bitpanda។ សេវាកម្មដែលធនាគារនេះផ្តល់ជូនគឺប្រៀបស្មើនឹងសេវាកម្មវិនិយោគលើភាគហ៊ុន, វិនិយោគលើរូបិយប័ណ្ណ, មាស និងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗដែលធនាគារនេះមានផ្តល់ជូនដូចគ្នា។អ្វីដែលពិសេសជាងគេគឺអ្នកវិនិយោគអាចប្រើលុយតែ 1Euro ក៏អាចវិនិយោគបានដែរ ហើយកាក់ដែលធនាគារមានផ្តល់ជូនមានរហូតដល់ 2500ប្រភេទដែលរួមជាមួយ BTC និង

Read more