ទាំងនេះជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទទាក់ទងគ្រ៊ីបតូដែលគេស្អប់ជាងគេជុំវិញពិភពលោក

យោងតាមទិន្នន័យដែលបានចុះផ្សាយដោយ Electronics Hub កម្មវិធី Cash App ដែលជាកម្មវិធីទូទាត់ប្រាប់តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ ក្រុមហ៊ុន Block ដែលមាន Jack Dorsey នៅពីក្រោយគឺជាកម្មវិធីដែលមានគេស្អប់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសចំនួន29 ក្នុ្ងងនោះក៏មាន អាមេរិក កាណាដា និង ប្រ៊េស៊ីលផងដែរ។ កម្មវិធីខ្ចី និង

Read more