គណ:កម្មាការមូលប័ត្រសហរដ្ធអាមេរិកមិនមានគម្រោងនឹងប្តឹងតវ៉ាទៅលើការកាត់ក្តីរបស់ តុលាការនោះទេ

យោងតាមទំព័រពត័មាន Reuters បានអោយដឹងថា SEC ឬ គណ:កម្មាការមូលប័ត្រសហរដ្ធអាមេរិកមិនមានគម្រោងនឹងដាក់ពាក្របណ្តឹងតវ៉ាជាមួយតុលាការកាត់ក្តីអោយខ្លួនត្រួតពិនិត្រពីសំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន Grayscale Investment ប្តូរមូលធនរបស់ពួកគេទៅជា Spot Bitoin ETFសារឡើងវិញនោះទេ។ ការប្រកាសនេះកើតឡើងមុនពេលថ្ងៃផុតកំណត់អោយតវ៉ាមកដល់នៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៏នេះ។គួរអោយដឹងផងដែរថា SEC ធ្លាប់បានមិនអនុញ្ញាត្តិអោយ Grayscale Investment ប្តូរមូលធនរបស់ពួកគេទៅជា Spot BTC ETF ហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបាន Grayscale Investment ប្តឹងតវ៉ាអោយ SEC ត្រួតពិនិត្រសារឡើងវិញ។ហើយយផងតាមពត៏មានថ្ងៃនេះមានន័យថា SEC នឹងធ្វើការត្រួរពិនិត្រសំណើររបស់ Grayscale សារជាថ្មី។

ធនាគារកណ្តាលប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ផ្តើមផ្តួចផ្តើមគំនិតដាក់អោយប្រើ CBDC បែប Wholesale។

រដ្ធបាលរដ្ធ California សហរដ្ធអាមេរិកចាប់ផ្តើមចុះហត្ថាលេខាលើច្បាប់គ្រប់គ្រងកាក់គ្រ៊ីបតូនៅក្នុងរដ្ធ។

ប្រភព:

Theblock