អត់ទាន់ចប់ទេ SEC បង្ហាញពីជំហូរចង់តវ៉ាក្តីជាមួយ Ripple

Ripple បានឈ្នះក្តីទៅលើការប្តឹងរបស់ SEC កាលពីប៉ុន្មានះអាទិត្រមុន។ ថ្ងៃនេះប្រធានរបស់ SEC បានចេញមកបង្ហាញគោលបំណងក្នុងការប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់ក្តីអោយ Ripple ឈ្នះដោយមិនរាប់បញ្ចូលថាកាក់ XRP ជាមូលបត្រ។

Do Kwon ម្ចាស់គម្រោងកាក់ LUNA ត្រូវបានប្តឹងថាបានការបោកនិងលាងលុយតែ Do Kwon បានយកករណីវិនិច្ឆ័យរបស់កាក់ XRP ជាគម្រូដែលបានធ្វើអោយរូបលោករួចខ្លួនព្រោះក្នុងការវិនិច្ឆ័យនោះមិនបានរាប់បញ្ចូលកាក់ XRP ថាជាមូលបត្រដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ដូចគ្នាទៅនឹងកាក់ LUNA និង UST ដែរ។

សំណើរថ្មីដែល SEC បានដាក់ទៅតុលាការគឺពួកគេបាននិយាយថាការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការគឺខុសហើយ SEC ស្នើរអោយតុលាការត្រួតពិនិត្រឡើងវិញក្នុងករណីនេះ។

ប្រភព:

https://coinmarketcap.com/community/articles/64bb995e30a2ff47c0e200f3/