ប្រទេសឌូប៊ៃបានស្នើអោយ​ Binance បង្ហាញពីអាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្មគ្រ៊ីបតូ

ប្រទេសឌូប៊ៃចាប់ផ្តើមដាក់សម្ភាធទៅលើ Binance ដោយតម្រូវអោយ Binance ផ្តល់ពត៍មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការស្នើសុំបើកអាជីវកម្មគ្រ៊ីបតូ។ស្ថាប័ណ្ណគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រ៊ីបតូរបស់ឌូប៊ៃឬហៅថា​ VARA បានអោយ​ Binance ផ្តល់ពត៍មានពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ Binance និង​ ហេដ្ធារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន​ រួមជាមួយឯកសារសវនកម្មទៀតផងដែរ។យោងទៅតាម​ Bloomberg បានអោយដឹងទៀតផងដែរថា VARA ក៏បានស្នើបែបនេះចំពោះក្រុមហ៊ុនគ្រ៊ីបតូផ្សេងៗទៀតផងដែរ។

អ្នកនាំពាក្ររបស់ Binance បានអោយដឹងថា​ Binance បានផ្តល់ចម្លើយសំខាន់ៗទៅតាមការស្នើរបស់ VARA ហើយ។

ប្រភព:

https://ihodl.com/topnews/2023-04-06/dubai-asks-binance-disclose-more-info-crypto-license/