ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី​​ 8 កុម្ភ:

ប្រទេស​ អារ៉ាប់បានចាប់ដៃគូរជាមួយ The Sandbox ដើម្បីបង្កើតគម្រោង​Metaverse។កាលពីពេលថ្មីៗនេៈThe Sandbox បានចុៈកិច្ចព្រមព្រៀងយោគយល់គ្នាទៅលើគម្រោងMetaverse ជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់​ Saudi Arabia តែសេចក្តីលម្អិតយ៉ាងណាមិនទាន់បានអោយដឹងនេាៈទេ។​ ប្រទេសSaudi Arabia ក៏មិនអោយចាញ់ប្រទេសArabia Emirates ផងដែរគឺមានការចាប់អារម្មណ៏ទៅលើគម្រោងBlockchain ដូចគ្នា។

Ordinal គឺជាគម្រោងដែលបង្កើតមកដើម្បីនាំយកNFT ទៅប្រើក្នុង​Blockchain Bitcoin។គម្រោងនេៈបានដាក់អោយធ្វើការMint NFT ក្នុងBlockchain BTC កាលពីខែមករាកន្លងមកនេៈហើយមកដល់ថ្ងៃនេៈមានចំនួននៃការ​Mint NFT ឡើងដល់ 11,000 NFTs ហើយ។អ្នកដែលជាBitcoin fan សម្តែងភាពមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់​NFT នៅក្នុង​Blockchain Bitcoin ដោយសារតែពួកគេមិនបានឃើញតម្លៃនៃរូបភាពJPG នៅក្នុង​Blockchain Bitcoin ដែលពួកគេពេញចិត្តនិងប្រើវាសម្រាប់តែធ្វើការចាយវាយជាកាក់តែប៉ុណ្ណេាៈ។

Cardano បានដាក់អោយប្រើសាកល្បង​Sidechain ដែលអាចប្រើជាមួយ​EVM របស់​Ethereum បាន។នេៈគឺជារឿងមួយល្អព្រេាះវាអាចទាក់ទាញគម្រោងDEFI ផ្សេងៗដែលប្រើជាមួយEthereum ស្រេចអាចយកមកប្រើជាមួយ​Cardano បាន។តាំងពីដើមមកដើម្បីDeploy Smartcontract នៅក្នុងCardano អ្នកអភិវឌ្ឃន៏ត្រូវតែសរសេរកូដថ្មីសម្រាប់Cardano ជាពិសេស។

មិនមែនជាដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ

មួយរយ:នេះកាក់ដែលទាក់ទងនឹង​AI និង​Big data កំពុងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំង។ខាងក្រោមគឺជាគម្រោងកាក់ដែលទាក់ទងនឹង​AI និង​Bigdata ដែលទទួលបានពីCoinmarketcap

AI and Bigdata token

ប្រភព

https://www.theblock.co/post/209458/saudi-arabia-the-sandbox-agree-to-collaborate-on-metaverse-projects

https://decrypt.co/120807/bitcoin-nft-inscriptions-ordinals