មកស្គាល់ពីគម្រោង Osmosis ដែលទើបនឹងList ក្នុង Binance

មិនមែនជាដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ

Osmosis (កាក់ osmo) គឺជាគម្រោង Blockchain Layer-1 ដែលប្រើបច្ចេកទេស Proof Of Stake បង្កើតដោយប្រើ Cosmos SDK(កាក់ Atom) ដោយបន្ថែមនូវមុខងារផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត Dapp – automated market makers(AMMs)។ គម្រោងមួយនេះបានដាក់អោយប្រើតាំងពីខែមិថុនា​ ឆ្នាំ 2021 ។ Osmosis ផ្តល់ជូននូវ Tool ផ្សេងៗដែលអាចអោយ Developer យកទៅប្រើនឹងដម្លើងក្នុង Blockchain Osmosis របស់ខ្លួនដោយងាយស្រួលនិង​រហ័ស។ អ្នកមានកាក់ Osmo មានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើការផ្លាសប្តូរផ្សេងៗរបស់គម្រោងមួយនេះ និង​ បានកាក់មកវិញនៅពេលដាក់ Stake ផងដែរ។

Osmosis ក៏ជាBlockchain ដែលអាចអោយយើងSwap កាក់រវាង Protocol ទៅ Protocol មួយទៀតដែលប្រើ Cosmos ដូចគ្នាបានផងដែរ។ គម្រោងនេះបង្កើតដោយ Osmosis Labs ដែលមានអ្នកនៅពីក្រោយគឺ​ Sunny Aggarwal និង Josh Lee។

កាក់ Osmo មាន Maximum supply គឺ 1ពាន់លានកាក់ ដែលពេលវាបើកថ្ងៃទីមួយវាបានចែកកាក់ 100 លានកាក់។ អតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់វាគឺ 76% ដែលវានឹងកាត់ 1/3 ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ គម្រោងមួយនេះបានចែកចាយកាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់អ្នកវិនិយោគដំបូង និង អ្នកដែលបាន Stake ដែលហៅថា Daily Epochs។

ប្រភព: https://coincentral.com/osmosis-osmo-guide/

https://app.osmosis.zone/